SUOMALAISTEN ASENTEET TUKEVAT KYSYNTÄJOUSTON KEHITTÄMISTÄ

EL-TRAN-hankkeen kyselyn mukaan kolme viidesosaa suomalaisista on kiinnostunut kokeilemaan uusia sähkönkäyttöön liittyvä ratkaisuja. Selvästi suosituin keino oman energialaskun pienentämiseksi on vanhojen sähkölaitteiden korvaaminen uusilla laitteilla. Toiseksi suosituin toimenpide on oman sähkönkulutuksen vähentäminen silloin, kun sähkönkulutus on valtakunnallisesti huipussaan, mikä luo edellytyksiä kysyntäjoustojen kehittämiselle.

Peräti seitsemän kymmenestä suomalaisesta olisi hyvin tai melko todennäköisesti valmis vähentämään sähkönkulutustaan huippukuormituksen aikana. Kysyntäjoustojen tavoin suomalaisten valmius itse ryhtyä sähköntuottajaksi omassa asunnossaan on suhteellisen suurta. Tiedusteltaessa eri keinojen hyödyntämisvalmiutta oman energialaskun pienentämiseksi kaksi viidesosaa olisi todennäköisesti valmis investoimaan omakohtaiseen sähköntuotantoon.

Kokonaisuutena suomalaisten asenteellinen valmius pienentää sähkölaskua omilla toimenpiteillä on verraten suuri. Samoin suhtautuminen kysyntäjoustoihin ja omakohtaiseen sähköntuotantoon on myönteinen.

Energia-alan päättäjien ja toimijoiden haasteena on kuitenkin se, miten tämä asenteellinen valmius saadaan realisoitumaan kotitalouksien energiaratkaisuissa. Kansalaisten periaatteellinen teknologiamyönteisyys ei vielä motivoi kovin vahvasti uuden teknologian käyttöönottoon. Uusien energiaratkaisujen käyttöönottoa kansalaisten keskuudessa tuleekin tukea sekä informaatio-ohjauksella että taloudellisella tuella. Energiaratkaisujen helppoa saatavuutta (avaimet käteen -periaatteella) tulee edistää kannustamalla kokonaisratkaisujen kehitystyötä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä.

Analyysissä kysyntäjoustoilla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä huippukulutuksen tunneilta edullisempaan ajankohtaan. Tarvetta kysyntäjoustoja kohtaan lisää erityisesti tuulivoiman ja aurinkoenergian osuuden kasvu energiajärjestelmässä, koska niiden tuotanto vaihtelee voimakkaasti eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Energia- ja ilmastostrategiassa kysyntäjoustoilla nähdään olevan keskeinen rooli energiatehokkuuden edistämisessä, mihin kuluttajia halutaan aktivoida.

Tutkimusaineisto koostuu kyselytutkimuksesta, joka kohdistettiin posti- ja internetpohjaisena kyselynä satunnaisotoksena valituille 18-75 –vuotiaille Manner-Suomen asukkaille vuonna 2016.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa EL-TRAN-hanketta. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Ruostetsaari, I, Kotilainen, K, Aalto, P, Harsia, P, Heljo, J, Järventausta, P, Kallioharju, K, Kojo, M, Mylläri, F, Pääkkönen, A, Repo, S, Sorri, J, Uski, S. (2018)

Suomalaiset sähkön käyttäjinä ja tuottajina: valmius kysyntäjoustoon ja omakohtaiseen sähköntuotantoon’ EL-TRAN analyysi 4/2018.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit löytyvät täältä: https://el-tran.fi/analyysit/

LISÄTIETOJA:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *