RASKAAN LIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT KURIIN KOTIMAISELLA BIOKAASULLA

Suuri osa Suomen raskaasta tieliikenteestä voitaisiin siirtää kotimaisista raaka-aineista tuotetulla biokaasulla kulkevaksi. Kohdistamalla kaikki teknisesti ja taloudellisesti kerättävissä oleva raaka-aine liikennekäyttöön on kotimaisella biokaasulla mahdollista kattaa yli 40 % raskaan tieliikenteen energiankulutuksesta. Jo pienemmilläkin määrillä on mahdollista ylläpitää koko kotimainen kaupunkibussi- ja linja-autoliikenne. EL-TRAN-hankkeen tuore analyysi selvittää biokaasun potentiaalia.

Raskas tieliikenne tuottaa vuosittain kolmasosan liikennesektorin CO2-päästöistä Suomessa, eivätkä päästöt ole viimeisen kymmenen vuoden aikana laskeneet merkittävästi. Nykyiset päästövähennystoimet liikennesektorilla painottuvat pitkälti henkilöliikenteeseen.

Biokaasun käyttämisellä liikenteessä on monia hyötyjä. Kotimaisena polttoaineena biokaasu parantaa energiaomavaraisuutta ja auttaa Suomea niin kansallisten kuin EU-tason ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasuntuotanto tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös perinteisen energiantuotannon ulkopuolella, kuten maatiloilla ja jätteenkäsittelyssä. Lisäksi biokaasutuotanto edistää kierto- ja biotalouden tavoitteita.

”Keskeisin haaste biokaasun käytön edistämiselle raskaassa liikenteessä on selkeän toimintasuunnitelman puuttuminen”, toteaa tutkija Kalle Aro Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta. ”Kokonaiskuvan puute johtaa päätöksiin, joissa otetaan huomioon vain osa biokaasun laajasta arvoketjusta. Raskaille ajoneuvoille soveltuvaa kaasutankkausverkostoa tulisi myös laajentaa. Liikennebiokaasun asemaa voidaan edistää nostamalla sen käyttö uskottavaksi poliittiseksi tavoitteeksi, tukemalla biokaasuekosysteemien kehittymistä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja luomalla liikennekaasulle vakaa kysyntä esimerkiksi julkisilla hankinnoilla”, Aro lisää.

Esimerkiksi Ruotsissa valtio, kunnat, maatilat, energiayhtiöt ja kuluttajat ovat yhdessä luoneet toimivia ja kannattavia ekosysteemejä biokaasuliiketoiminnan ympärille.

Biokaasun liikennekäyttö on Suomessa vähäistä. Liikenteessä käytetyn biokaasun määrä vuonna 2016 oli vain 20 GWh, vaikka kotimainen vuosituotantokapasiteetti olisi mahdollistanut tähän verrattuna kymmenkertaisen määrän. Nykyisellään lähes kaikki biokaasun käyttö kohdistuu lämmön ja sähkön tuotantoon.

Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde, jota voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä. Biokaasun raaka-aineita ovat muun muassa yhdyskuntien biojätteet, teollisuuden jätteet ja sivutuotteet sekä maatalouden peltobiomassat ja kotieläinten lanta.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa EL-TRAN-hanketta. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Aro, K., Rautiainen, A., Talus, K., Pääkkönen, A., Aalto, P. Kojo, M. ja Rönkkö, T.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *