Sähköautojen määrä kasvuun paremmilla kuluttajakannusteilla

Liikenne yhdessä energiantuotannon kanssa on suurin ilmastonmuutokseen vaikuttava kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Suomessa. Yksi keino vähentää liikenteen päästöjä on sähköisen liikenteen edistäminen. Suomen energia- ja ilmastostrategia asettaa tavoitteeksi 250 000 sähköautoa (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja vetyautot) vuoteen 2030 mennessä.

Tähän tavoitteeseen ja jopa suurempaankin määrään pääsy edellyttää vahvaa keinopalettia. EL-TRAN-hankkeen uudessa analyysissa vertaillaan pohjoismaisia sähköautopolitiikkatoimia ja esitetään suosituksia Suomen sähköautopolitiikan edistämiseksi.

Globaali bioenergiatalous –tutkijatapaaminen Helsingissä 15.8.2018

Bioenergiatalouteen liittyvät kysymykset ovat keskeisessä asemassa, kun tarkastellaan siirtymistä energiajärjestelmään, jossa ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Suomessa asiaa on usein tarkasteltu kansallisena kysymyksenä, mutta kysymys on globaali ja liittyy laajasti luonnonvarojen ja biomassojen käyttöön.

EL-TRAN mukana energiaoopperan ensi-illassa

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) energiakysymyksiä tutkivat hankkeet ja ohjelmat haluavat valottaa energiakysymyksiä monipuolisesti. Yhtenä keinona on yhteistyö Suomen lähienergialiiton kanssa, joka on luonut Suomen ensimmäisen energiaoopperan.

STN-hankkeet esittävät energiaoopperan ensi-illassa 17.5.2018 prologin, jossa johdatellaan oopperan aihepiiriin pureutumalla ajankohtaisiin energia-aiheisiin.

Itse ”Maamme energia” -ooppera on itsenäinen taiteellinen teos, jonka sisältöön ja toteutukseen tutkimushankkeet eivät ole vaikuttaneet.

Suomen ensimmäisen energiaoopperan ensi-ilta ja siihen johdattava prologi esitetään toukokuun 17. päivänä klo 18.30 Savoy-teatterissa (Kasarmikatu 46-48, Helsinki).

LISÄTIETOJA:

Professori Pami Aalto,+358 (0)50 318 5952, pami.aalto(a)uta.fi http://www.uta.fi/jkk/pol/yhteystiedot/aalto.html

www.el-tran.fi; @Eltranteam

Maamme energia -ooppera

 

Suomalaisten asenteet tukevat kysyntäjouston kehittämistä

EL-TRAN-hankkeen kyselyn mukaan kolme viidesosaa suomalaisista on kiinnostunut kokeilemaan uusia sähkönkäyttöön liittyvä ratkaisuja. Selvästi suosituin keino oman energialaskun pienentämiseksi on vanhojen sähkölaitteiden korvaaminen uusilla laitteilla. Toiseksi suosituin toimenpide on oman sähkönkulutuksen vähentäminen silloin, kun sähkönkulutus on valtakunnallisesti huipussaan, mikä luo edellytyksiä kysyntäjoustojen kehittämiselle.

Mikroverkoilla säävarmuutta haja-asutusalueiden sähkönjakeluun

Jakeluverkkoyhtiöillä on velvoite parantaa ja ylläpitää sähkönjakelun säävarmuus asiakkaille riittävällä tasolla. Nykylainsäädännön ja verkkoyhtiöiden valvontamallin kannustamana jakeluverkkoyhtiöt hoitavat tämän pääasiassa maakaapeloimalla verkkoa. EL-TRAN -konsortion uudessa analyysissä maakaapeloinnin vaihtoehdoksi tarjotaan mikroverkkoa.

EL-TRAN-konsortion yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2015–2017

EL-TRAN-konsortio julkisti analyysisarjassaan itsearvion hankkeen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta rahoituskaudella 2015–2017. Hankkeella on kolme keskeistä tavoitetta:

  1. Miten kysynnän jousto tuodaan kehitystyön keskiöön, kun Suomen sähköjärjestelmää halutaan muuttaa resurssitehokkaammaksi?
  2. Kuinka varmistetaan koko yhteiskunnan tuki resurssitehokkaammalle sähköenergiajärjestelmälle?
  3. Miten edistämme resurssitehokkaampaa sääntelyä ja suunnittelua Suomen sähköenergiajärjestelmässä?

Norja ja Tanska edelläkävijöitä sähköautopolitiikassa, Suomi tulee perässä

Pohjoismaiden sähköautopolitiikkavertailu ja laskelmat kuluttajan sähköautoilun kustannuksista osoittavat selviä eroja maiden välillä. Norjalla ja Tanskalla on pitkä historia sähköautojen tukemisessa, kun taas Suomi ja Ruotsi ovat vasta viime aikoina alkaneet määritellä sähköisen liikenteen politiikkaansa.