Suomalaisten asenteet tukevat kysyntäjouston kehittämistä

EL-TRAN-hankkeen kyselyn mukaan kolme viidesosaa suomalaisista on kiinnostunut kokeilemaan uusia sähkönkäyttöön liittyvä ratkaisuja. Selvästi suosituin keino oman energialaskun pienentämiseksi on vanhojen sähkölaitteiden korvaaminen uusilla laitteilla. Toiseksi suosituin toimenpide on oman sähkönkulutuksen vähentäminen silloin, kun sähkönkulutus on valtakunnallisesti huipussaan, mikä luo edellytyksiä kysyntäjoustojen kehittämiselle.

Mikroverkoilla säävarmuutta haja-asutusalueiden sähkönjakeluun

Jakeluverkkoyhtiöillä on velvoite parantaa ja ylläpitää sähkönjakelun säävarmuus asiakkaille riittävällä tasolla. Nykylainsäädännön ja verkkoyhtiöiden valvontamallin kannustamana jakeluverkkoyhtiöt hoitavat tämän pääasiassa maakaapeloimalla verkkoa. EL-TRAN -konsortion uudessa analyysissä maakaapeloinnin vaihtoehdoksi tarjotaan mikroverkkoa.

EL-TRAN-konsortion yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2015–2017

EL-TRAN-konsortio julkisti analyysisarjassaan itsearvion hankkeen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta rahoituskaudella 2015–2017. Hankkeella on kolme keskeistä tavoitetta:

  1. Miten kysynnän jousto tuodaan kehitystyön keskiöön, kun Suomen sähköjärjestelmää halutaan muuttaa resurssitehokkaammaksi?
  2. Kuinka varmistetaan koko yhteiskunnan tuki resurssitehokkaammalle sähköenergiajärjestelmälle?
  3. Miten edistämme resurssitehokkaampaa sääntelyä ja suunnittelua Suomen sähköenergiajärjestelmässä?

Norja ja Tanska edelläkävijöitä sähköautopolitiikassa, Suomi tulee perässä

Pohjoismaiden sähköautopolitiikkavertailu ja laskelmat kuluttajan sähköautoilun kustannuksista osoittavat selviä eroja maiden välillä. Norjalla ja Tanskalla on pitkä historia sähköautojen tukemisessa, kun taas Suomi ja Ruotsi ovat vasta viime aikoina alkaneet määritellä sähköisen liikenteen politiikkaansa.

Energia-aiheinen tulevaisuuden tutkimuksen ”Energizing Futures: Sustainable Development and Energy in Transition” -konferenssi Tampereella kesäkuussa 2018

Seuraava järjestyksessä 19. tulevaisuudentutkimuksen konferenssi ”Futures Conference” pidetään 13.–14. kesäkuuta 2018 Tampereella, Puisto-tornissa. Tulevana vuonna tämä vuosittainen konferenssi keskittyy kestävän kehityksen ja energiakysymysten tulevaisuuteen otsikolla ”Energizing Futures. Sustainable Development and Energy in Transition”.

Energia-alan päättäjien ja kansalaisten asenteellinen etäisyys on supistunut vuosina 2007–2016

Energia-alan päättäjät ja asiantuntijat eivät voi elää ”omassa kuplassaan”, koska kansalaisten energia-asenteet rajaavat poliittisten päätöksentekijöiden liikkumatilaa energiapolitiikassa. Uutta energiateknologiaa ei saada käyttöön kotitalouksissa, mikäli kansalaisilla ei ole siihen asenteellista valmiutta, toteaa professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

Markkinalähtöisyys ja liikenne yhdistävät pohjoismaisia energianäkökulmia – Suhtautuminen energian toimitusvarmuuteen erottaa suomalaiset muista

Tampereen yliopiston tutkijat ovat tunnistaneet kolme pohjoismaisia asiantuntijoita yhdistävää näkökulmaa, joiden pohjalta voidaan suunnitella yhteistyötä pyrittäessä kohti resurssitehokkaampaa ja ilmastoneutraalimpaa sähköenergiajärjestelmä vuoteen 2030 mennessä.