Suomalainen energiahuolto ja energiamarkkinat ovat muuttumassa nopeasti, mikä on seurausta monista tekijöistä, kuten Euroopan unionin Suomelle asettamista päästövähennystavoitteista, öljyn hinnan selvästä laskusta ja tuulivoiman ja aurinkoenergian osuuden voimakkaasta kasvusta energiantuotannossa. Samanaikaisesti energiakysymyksistä ja energiapolitiikasta käydään aktiivisesti yhteiskunnallista keskustelua.

Energiahuollon ja energiamarkkinoiden muuttuessa nopeasti tarvitaan tutkittua tietoa siitä, minkälaisia mahdollisuuksia energiapolitiikan eri sidosryhmät näkevät Suomen energiajärjestelmän kehittämisessä. Osana EL-TRAN –tutkimushanketta Tampereen yliopiston johdolla kerätään posti/internet-kyselyllä elo-syyskuun vaihteessa 2016 tietoa suomalaisten energiankäyttötavoista, halukkuudesta tehdä muutoksia omassa energiakäytössään sekä yleisemmin energiapolitiikkaa koskevista käsityksistä. Kysely on lähetetty 4000 18-75 –vuotiaalle suomalaiselle.

”Kansalaisten energiankäyttötapojen selvittäminen on tärkeää, koska uusien energiaa säästävien ja sen käyttöä tehostavien ympäristöystävällisten teknologisten innovaatioiden toteuttaminen on vaikeaa, ellei kansalaisilla ja yrityksillä ole valmiuksia niiden käyttöön ottamiseen”, toteaa professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

Samanaikaisesti kansalaiskyselyn kanssa selvitetään toisella internet-pohjaisella kyselyllä energia-alan eri sektoreita edustavien päättäjien ja asiantuntijoiden suhtautumista energiapoliittisessa keskustelussa esillä oleviin, ristiriitojakin herättäviin kysymyksiin ja laajemmin Suomen energiapolitiikan suuntaan.

Alustavat tutkimustulokset kansalaiskyselystä ja päättäjä/asiantuntijakyselystä valmistuvat loppusyksystä 2016.

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuksen keskuksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhteistyössä toteuttama EL-TRAN –tutkimushanke selvittää, miten Suomi voisi siirtyä resursseja tehokkaammin käyttävään ja ympäristön kannalta kestävään sähköenergiajärjestelmään. Tutkimushankkeen rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto, ja sillä tuotetaan tietoa energia-alan ja energiapolitiikan tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Tutkimushankkeessa tähän mennessä tehtyjä politiikka-analyysejä voi lukea osoitteesta https://el-tran.fi/analyysit/.

 

LISÄTIETOJA:

Professori Ilkka Ruostetsaari, 050 318 6031, ilkka.ruostetsaari(a)uta.fi

www.el-tran.fi; @Eltranteam