Biokaasun mahdollisuuksia käsitellään Suomessa aiempaa monipuolisemmin, mutta käytännön politiikassa muutos ei vielä ole näkynyt, esittää tuore opinnäytetyö. Tutkija Kalle Aro analysoi opinnäytetyössään biokaasun roolia Suomen energia- ja ilmastopolitiikassa vuosina 2001–2016. Aro on työskennellyt tutkijana Tampereen yliopiston koordinoimassa ja Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa EL-TRAN-hankkeessa.

”Biokaasun rooli osana suomalaista energiajärjestelmää on selkeytynyt 2000-luvun alusta”, toteaa Aro Tampereen yliopistosta. ”Samalla on ymmärretty paremmin biokaasun kytkeytyminen kiertotalouteen ja toimenpidetarpeet investointiympäristön vakauttamiseksi ja infrastruktuurin kehittämiseksi”, Aro jatkaa.

Vaikka ymmärrys biokaasun roolista ja mahdollisuuksista on monipuolistunut, käsitellään biokaasua edelleen ensisijaisesti energiapolitiikan ja päästövähennystavoitteiden näkökulmasta. Tästä kulmasta tarkasteltuna biokaasu näyttäytyy herkästi kalliina ja kustannustehottomana teknologiana verrattuna kilpaileviin energiantuotantotapoihin. Biokaasun tuotantoa ja käyttöä voidaan edesauttaa arvottamalla biokaasun rooli nykyistä laajemmin esimerkiksi energiaturvallisuuden, ravinnekiertojen ja aluetalouden näkökulmista.

Kansallisella tasolla määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat edelleen keskeisessä roolissa biokaasukentän kehittymisen kannalta. Nykyinen politiikka kannustaa erityisesti biokaasun käyttöön liikennesektorilla. Yhteistyötä kansallisen ja paikallisen tason toimijoiden välillä on hyvä kehittää jatkossakin, sillä biomassoihin perustuva liiketoiminta on väistämättä paikallista.

”Julkinen tavoite biokaasun liikennekäytöstä antaa biokaasukentälle identiteetin, mikä siltä on aikaisemmin puuttunut. Tämä antaa alan toimijoille yhteisen suunnan ja helpottaa osaltaan toimivien arvoketjujen luomista. Joillain alueilla sähkön ja lämmön tuotanto saattavat kuitenkin olla biokaasulle mielekkäämpiä käyttökohteita sekä ilmastollisessa että taloudellisessa mielessä. Näitä vaihtoehtoja ei pidä unohtaa biokaasupolitiikkaa kehitettäessä”, tutkija Aro toteaa.

Aro esittelee maisteritutkielmansa tuloksia Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa 17.3.2021. Tilaisuuden järjestävät Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy, Suomen Lähienergialiitto ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry.

Kalle Aron maisterintutkielma hyväksyttiin 24.1.2021 Stavangerin yliopistossa.

Aro, K. (2020). State’s perception of biogas in Finland. Content analysis of key policy documents. Master’s thesis in Master in Energy, Environment and Society. Faculty of Social Sciences. Universitetet i Stavanger.

Lisätietoja: Tutkija Kalle Aro, kalle.aro@tuni.fi, 029 532 2477