Kolme suurta strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa energiahanketta järjestävät yhteisen webinaarin, jossa hankkeet valottavat keskeisiä tutkimustuloksiaan energiamurroksen haasteista ja mahdollisuuksista Suomessa. Hankkeet ovat tutkineet energiamurrosta eri näkökulmista  ja vahvistaneet tietoperustaa siirtymiselle vähäpäästöiseen ja tehokkaaseen energiajärjestelmään. Seminaarissa tutkijat ja tiedon käyttäjät käyvät keskustelua ehdotusten toteuttamisesta ja haasteista. Tarkasteltavat alueet ovat vaihtelevan energiantuotannon hallinta, lämmitysjärjestelmän muutos, uudet liiketoimintamahdollisuudet, liikenteen päästövähennykset sekä uudet odottamattomat kehityskulut ja niihin varautuminen. 

Vaihtelevan tuotannon ja kulutuksen hallinta

Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen lisää väistämättä tarvetta hallita sekä vaihtelevaa tuotantoa että kulutusta. Myös jatkuvasti sähköä tuottavan ydinvoiman osuuden kasvu lisää kulutusjouston tarvetta. STN-energiahankkeissa on tarkasteltu kulutusjoustoa, vaihtelevan tuotannon ennakointia, uudenlaisia hallintajärjestelmiä ja liiketoimintamalleja. Sessiossa pohditaan, pystymmekö hallitsemaan kestävästi energiamarkkinoita, kulutusta ja tuotantoa sekä energiavarmuutta.  
 
Muuttuva lämmitys

Lämmitysjärjestelmä sähköistyy ja tästä sektorikytkennästä sähkön ja lämmön välillä tulee erinomainen mahdollisuus hallita vaihtelevaa sähköntuotantoa. Haasteena on rakennusten oman energiantuotannon ja varastoinnin, sekä kulutuksen ajoituksen säädön kytkeminen saumattomaksi osaksi kaupunkien lämmitysjärjestelmiä. Tässä sessiossa pohditaan, onnistuuko lämmityksen muuttaminen hiilineutraaliksi muuten kuin bioenergialla.
 
Liikenteen päästöjen radikaali vähentäminen
 
Päästökaupan ulkopuolisista aloista liikenne on yksi haasteellisimmista energiamurroksen kohteista. Polkuriippuvuus on suuri ja murros koskee suurta ihmisjoukkoa, mikä korostaa kysymyksiä ratkaisujen monistettavuudesta, skaalautuvuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Sessiossa kysytään, miten liikenteen päästöjä voi vähentää  asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja samalla varmistaa  oikeudenmukainen siirtymä.
 
Liiketoimintamahdollisuudet
 
Energiamurros on haaste, mutta samalla se tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Vahvuuksia, joille voimme rakentaa, ovat mm. toimivat sähkömarkkinat, hyvät sähkönsiirtoyhteydet, ICT-osaaminen ja Power-to-X -tutkimus. Sen vuoksi esimerkiksi hajautettu sähköntuotanto, kulutusjouston palvelut, energian varastointitekniikat ja synteettiset polttoaineet tuovat meille uusia mahdollisuuksia. Sessiossa keskustellaan miten Suomi voisi hyötyä energiamurroksesta ja rakentaa sen pohjalta uutta vientiä.
 
Paneeli: Varautuminen tuntemattomaan

Energiamurros ei ole riippumaton muista yhteiskunnallisista murroksista eikä immuuni niiden vaikutuksille. Myös energiajärjestelmiin voi tulla uusia murroksellisia elementtejä, jotka muuttavat kehityksen suuntaa. Sessiossa keskustellaan siitä, mihin kannattaa ja voidaan varautua siten, että voidaan varmistaa halutun energiamurroksen kehitys. Mitkä ovat silmällä pidettävät uudet teknologiset ratkaisut? Miten energiamarkkinat muuttuvat? Mitkä muut yhteiskunnalliset ratkaisut voivat pakottaa energiajärjestelmää uusiutumaan nopeammin?

Tarkennuksia webinaarin ohjelmaan ja aikatauluun luvassa pian. Merkitsethän päivämäärän nyt jo kalenteriisi! 

www.el-tran.fi
www.bcdcenergia.fi
www.smartenergytransition.fi